Poll results

The Japan car brand favorite? (Voting period : 2012-02-29 14:00:00 ~ 2014-06-20 00:00:00)

The other poll results

English
SUZUKI :
3.6%
DAIHATSU :
2.6%
MITSUBISHI :
6.2%
Other :
33.5%
SUBARU :
5.4%
MAZDA :
6.5%
TOYOTA :
19%
HONDA :
11.1%
NISSAN :
12.1%
العربية
SUZUKI :
5.7%
DAIHATSU :
2.9%
MITSUBISHI :
45.5%
Other :
5.3%
SUBARU :
1.4%
MAZDA :
3.3%
TOYOTA :
21.5%
HONDA :
8.1%
NISSAN :
6.2%
簡体字中国語
SUZUKI :
0%
DAIHATSU :
5.6%
MITSUBISHI :
5.6%
Other :
16.7%
SUBARU :
16.7%
MAZDA :
5.6%
TOYOTA :
16.7%
HONDA :
22.2%
NISSAN :
11.1%
繁体字中国語
SUZUKI :
7.1%
DAIHATSU :
0%
MITSUBISHI :
35.7%
Other :
0%
SUBARU :
7.1%
MAZDA :
0%
TOYOTA :
21.4%
HONDA :
14.3%
NISSAN :
14.3%
English
SUZUKI :
3.6%
DAIHATSU :
2.6%
MITSUBISHI :
6.2%
Other :
33.5%
SUBARU :
5.4%
MAZDA :
6.5%
TOYOTA :
19%
HONDA :
11.1%
NISSAN :
12.1%
Française
SUZUKI :
0%
DAIHATSU :
6.3%
MITSUBISHI :
18.8%
Other :
6.3%
SUBARU :
6.3%
MAZDA :
0%
TOYOTA :
31.3%
HONDA :
18.8%
NISSAN :
12.5%
Deutsch
SUZUKI :
5%
DAIHATSU :
10%
MITSUBISHI :
5%
Other :
10%
SUBARU :
15%
MAZDA :
10%
TOYOTA :
35%
HONDA :
10%
NISSAN :
0%
Bahasa Indonesia
SUZUKI :
6.4%
DAIHATSU :
4.3%
MITSUBISHI :
18.1%
Other :
3.2%
SUBARU :
8.5%
MAZDA :
6.4%
TOYOTA :
18.1%
HONDA :
24.5%
NISSAN :
10.6%
日本語
SUZUKI :
11.1%
DAIHATSU :
0.7%
MITSUBISHI :
2.5%
Other :
8.3%
SUBARU :
11.1%
MAZDA :
38.9%
TOYOTA :
7.4%
HONDA :
7.7%
NISSAN :
12.4%
한국어
SUZUKI :
12.5%
DAIHATSU :
0%
MITSUBISHI :
12.5%
Other :
0%
SUBARU :
37.5%
MAZDA :
0%
TOYOTA :
0%
HONDA :
0%
NISSAN :
37.5%
Português
SUZUKI :
19.7%
DAIHATSU :
3%
MITSUBISHI :
6.1%
Other :
13.6%
SUBARU :
6.1%
MAZDA :
1.5%
TOYOTA :
33.3%
HONDA :
6.1%
NISSAN :
10.6%
Россию
SUZUKI :
6.7%
DAIHATSU :
0%
MITSUBISHI :
13.3%
Other :
0%
SUBARU :
20%
MAZDA :
3.3%
TOYOTA :
26.7%
HONDA :
13.3%
NISSAN :
16.7%
Español
SUZUKI :
8.3%
DAIHATSU :
6.9%
MITSUBISHI :
16.7%
Other :
1.4%
SUBARU :
6.9%
MAZDA :
8.3%
TOYOTA :
30.6%
HONDA :
12.5%
NISSAN :
8.3%
ไทย
SUZUKI :
3.7%
DAIHATSU :
1.8%
MITSUBISHI :
15.6%
Other :
5.5%
SUBARU :
6.4%
MAZDA :
11%
TOYOTA :
22.9%
HONDA :
21.1%
NISSAN :
11.9%
Việt
SUZUKI :
10%
DAIHATSU :
0%
MITSUBISHI :
10%
Other :
10%
SUBARU :
0%
MAZDA :
0%
TOYOTA :
60%
HONDA :
10%
NISSAN :
0%